Archive: PORTRAITS: Portfolio: Democracy

The New Yorker Magazine, November 1, 2004, edited by David Remnick and Pamela McCarthy

The New Yorker Magazine, November 1, 2004, edited by David Remnick and Pamela McCarthy

The New Yorker Magazine, November 1, 2004, edited by David Remnick and Pamela McCarthy