Books: Spreads: Avedon Fashion 1944-2000

Avedon Fashion, 2009.

Avedon Fashion, 2009.

Avedon Fashion, 2009.
Essays Carol Squiers and Vince Aletti; design by Yolanda Cuomo, Harry N. Abrams. Avedon Fashion, 2009. Avedon Fashion, 2009. Avedon Fashion, 2009. Avedon Fashion, 2009. Avedon Fashion, 2009. Avedon Fashion, 2009. Avedon Fashion, 2009.